FAMÍVES Kft.

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A szerződés létrejötte

 

 1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részletes írásbeli vagy szóbeli igénye vagy helyszíni felmérés alapján térítésmentesen ajánlatot készít. Az ajánlat tartalmazza, a megrendelt termék és szolgáltatás díját; nettó és bruttó (ÁFA-val növelt) összegét.
 2. Az árajánlatban szereplő árak a nyílászárók alapárai, külön tételben szerepel a beépítés és szállítás költsége. Az ajánlatban szereplő árak a Famíves Kft által használatos színlétra színeire vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő színű lazúr vagy RAL-szín gyártására tart igényt, úgy +5% felárat, míg kétszínű festés esetén +15% felárat számítunk fel.
 3. Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség, vagy azt a Megrendelő nem igényli akkor a megrendelés a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül. Ebben az esetben az adatok megfelelőségéért Vállalkozót felelősség nem terheli.
 4. Az ajánlatunkban szereplő Műszaki félreértelmezésből, helyszíni felmérés hiányában a méretezésből adódó hibákért felelősséget nem vállal a Famíves Kft.
 5. Mindig a legutolsó dátummal ellátott ajánlat a hatályos. Az árajánlat a kiállítástól számított 30 napig érvényes.
 6. Az árajánlat elfogadása esetén a Felek vállalkozási szerződést kötnek egymással, ami tartalmazza Felek adatait és aláírást, a megrendelés tárgyát, ellenértékét, teljesítés határidejét és olyan egyedi feltételeket, amely eltérhetnek jelen ÁSZF rendelkezéseitől.
 7. A vállalkozói szerződés megkötését követően Megrendelő által kért bármiféle módosítás a teljesítési időpont, és az ár megváltozását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban közli a módosítási igény határidőre és/vagy árra gyakorolt hatását.

Fizetési Feltételek:

 1. Megrendelő a termék(ek) megrendelését követő 3 naptári napon belül köteles az ajánlatban írt vállalkozói díj 50%-át előleg jogcímén megfizetni a szerződésben szereplő pénznemben.
 2. Vállalkozó a befolyt előleg összegéről készpénz befizetés esetén a pénzügyi teljesítés napjával, vagy Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásától számított 8 naptári napon belül, a jóváírás napjával számlát állít ki Megrendelő részére.
 3. Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg, — Vállalkozó végszámlája ellenében — köteles a befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjhátralékot megfizetni.
 4. Amennyiben Megrendelő helyszíni munkálatokat vagy kiszállítást kért Vállalkozótól, úgy legkésőbb a munkálatokat megelőző munkanapon — Vállalkozó részszámlája ellenében — köteles a befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó díjhátralékot megfizetni.
 5. A termék(ek) átadására csak a vételár-, illetve a jelen ÁSZF alapján esedékessé vált fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítése után kerülhet sor.
 6. Vállalkozó részére pénzfizetés a Vállalkozó pénztárába történő készpénzbefizetéssel, vagy bankszámlájára történő átutalással teljesíthető. Átutalással történő fizetés esetén a Vállalkozó csak akkor tekinti az összeget megfizetettnek, ha Vállalkozó számláján a teljes összeg maradéktalanul jóváírásra került. A nem szerződésszerűen átadott pénzösszeg alapján a Vállalkozó kötelezettsége nem áll be.

Teljesítés szabályai: 

1. A Vállalkozó egyszeri ingyenes felmérést biztosít a Megrendelő részére, ha igényt tart rá. A felméréskor szükséges a Megrendelő, vagy annak műszaki döntésre jogosult megbízottja személyes jelenléte. Helyszíni felmérés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a felmérés feltételeit biztosítani.

A megrendelt termékek gyártásához szükséges feltételek:

a.) véglegesített, leegyeztetett műszaki tartalom
b.) aláírt szerződés
c.) előleg befizetése

2. Megrendelő új építésű épület esetén köteles átadni a Vállalkozó részére az alábbi dokumentumokat, legkésőbb a felmérés megkezdésének időpontjáig:

– Érvényes kiviteli terv részét képező alaprajzot.
– Homlokzati részletterveket.
– Mindazt az információt, ami a beépítés rétegrendjéhez, vagy egyéb homlokzati elemek elhelyezéséhez kapcsolódik, mely a beépítést vagy a méreteket befolyásolhatja.
– Amennyiben rendelkezésre állnak, úgy a nyílászárókra vonatkozó csomóponti rajzokat.

3. A szerződéskötés előtt, a helyszíni felmérést követően a Megrendelő minden olyan változásról köteles írásban értesítenie a Vállalkozót, ami a felmért beépítési állapot megváltozását eredményezheti, ennek hiányában Vállalkozó nem felel az esetleges méreteltérésekből eredő problémákért.

4. A Vállalkozó a nyílászárókat az ÉMI tanúsítványban meghatározott műszaki tartalommal, a Magyar Szabványnak megfelelő I. osztályú minőségben készíti el. A Vállalkozó a műszaki változtatások jogát – indokolt esetben – fenntartja. Bármilyen, a Szerződés megkötése utáni változtatás esetén Módosított Szerződés aláírása szükséges.

5. A beépítés megkezdése csak a teljes összeg kiegyenlítése után történik, addig a termék a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonjog fenntartás hatályossága alatt a vevő nem szerzi meg a termék tulajdonjogát

6. Helyszíni beépítés esetén, a Megrendelő kötelezettsége, a helyszínen a beépítés feltételeit biztosítani.

7. A pontos határidőt a vállalkozási szerződés tartalmazza, A várható gyártási határidő kültéri nyílászárók esetén 8-10 munkahét, beltéri ajtók esetén 10-12 munkahét, zsalugáterek valamint spaletták esetén 14-16 munkahét.

8. Amennyiben Megrendelő a szerződésben rögzített határidőn belül a késztermék elszállításáról nem gondoskodik, vagy a beépítési feltételeket nem biztosítja, a Vállalkozó tárolási díj megfizetésére válik jogosulttá azzal, hogy a kárveszély átszáll a Megrendelőre a határidő utolsó napján. A tárolási díj napi mértéke a vállalkozói szerződésben írt nettó vállalkozói díj 0,4 %-a. A Vállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 50 (ötven) napon belül nem biztosít lehetőséget. A szerződés Vállalkozó általi azonnali hatályú felmondásával történő megszűntetése esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozói díj 20 %-a.

9. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozó telephelyén vagy helyszínre szállítás esetén a szerződésben foglalt címen, mennyiségi és teljességi (üvegkár, festés-sérülés stb. felmérése) vizsgálatot tart, és a hiányosságokat vagy sérüléseket együtt aláírt jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a termék átvételét követően mennyiségi kifogást nem fogad el. Az átvételt követően a Vállalkozó akkor felel a látható minőségi hibákért, ha a Megrendelő igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően keletkeztek.

10. Soron kívül igényelt gyártás esetén a Vállalkozó felárat számít fel. A gyártási határidő után 5 munkanapon belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül.

11. A Megrendelő elismeri a Vállalkozó előteljesítési jogát.

12. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre tarthat igényt, amelynek a napi értéke a bruttó vállalkozói díj 0,2%-a. A kötbér értéke mindösszesen nem lehet több a vállalkozói díj 10%-ánál. Ha valamilyen előre nem látható esemény történik, ami akadályozza a gyártást, a Vállalkozó akadályközléssel élhet a Megrendelő felé, mely esetben a felek megállapodhatnak egy új gyártási időpontban.

13. A szállítás során keletkezett sérülésekért, károkért Vállalkozó csak az általa elvégzett szállítás esetén vállal felelősséget. A szállítás költségét a telephelyi termékárak nem tartalmazzák, az ajánlatban külön tételként szerepel. A szállítást a Megrendelő is megoldhatja az általa biztosított gépjárművel, saját felelősségére és költségére.

14. A Famíves Kft. nyílászárói bútor minőségűek, ezért beépítésükkor kiemelt odafigyeléssel kell eljárni. A nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességnek el kell távoznia. Az épület nedvességtartalma max. 40-45 % lehet a beépített nyílászárók hibamentes működése érdekében. Amennyiben az épületben a nedvességtartalom ennél magasabb, úgy a nyílászáróknál méretbeli változásokra, vetemedésekre kell számítani. A magas páratartalomból eredő hibák felelőssége és javításának költsége a Megrendelőt terheli.

15. A beépítés megkezdésekor, ill. átadásakor a megrendelőnek, vagy a megbízott műszaki vezetőnek jelen kell lennie. A beépítés végzetével Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv készül. A Jegyzőkönyv aláírásának dátuma a garancia kezdő időpontja. Az átadott nyílászárókat a Megrendelőnek kell megvédenie a további sérülésektől, szükség esetén le kell fóliázni.

Garancia:

1. Rendeltetésszerű használat esetén 2 év abban az esetben, ha a beépítést a Vállalkozó által irányított saját alvállalkozók végzik. Ha a beépítést a Megrendelő végzi, a beépítésből adódó hibákra garanciát nem vállal a Vállalkozó. Garanciális igény benyújtását a Vállalkozó csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében köteles elfogadni.

2. Megszűnik a jótállás:

a.) ha a meghibásodást rendeltetéstől vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;
b.) ha a Terméket nem a Vállalkozó vagy megbízottja javította;
c.) ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás vagy elemi kár okozta;
d.) ha a Termék nem azonosítható
e.) ha a Terméket a Vállalkozó előzetes, írásos hozzájárulása nélkül átalakították;

Nem vonható a jótállás körébe:

a.)a szokásos karbantartás során szükséges és a természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek;
b.)a Termék azon meghibásodásai, károsodásai, amelyek külső hatásra, különösen vegyi anyagok, állatok és növények által kiválasztott anyagok hatására következnek be, továbbá amelyek vis maior okozta károk;
c.)a Termék Megrendelő vagy megbízottja által történő elszállításával, szakszerűtlen beépítésével, a karbantartás elmulasztásával vagy hiányosságaival, illetőleg a nem rendeltetésszerű használattal összefüggésben következnek be;
d.)valamint a Termék Megrendelő általi felügyeletének elmulasztására, nem megfelelő tárolására vezethetőek vissza
e.) az elemi károk és harmadik személy által okozott károk (pl. kőműves, festő, helyreállító munkákból eredő hibák stb.).

3. A felületkezelés tartósságára csak akkor vonatkozik a garancia, ha annak évenkénti, ápoló készlettel történő karbantartása igazoltan megtörtént.

4. Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó szakembert küld a hiba elhárítására. Alaptalan hibabejelentés esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a kiszállással kapcsolatos költségeket megtéríteni.

5. Lazúros bevonat esetén a fa természetes jellegéből adódóan – egy terméken belül színeltérés, és a színmintához képest – árnyalatnyi eltérés lehetséges. Vörös-, illetve borovifenyőből készült nyílászárók esetén a magas gyantatartalom miatt, és az időjárási viszonyok változásával (különösen magas felületi hőmérséklet esetén) szemmel látható és kitapintható gyanta pontok, folyások jelenhetnek meg a fa felületén. Ez a nyílászáró rendeltetésszerű használatát nem zavarja. Garanciális igényt ebben az esetben Megrendelő nem érvényesíthet. Megjelent gyanta pontok eltávolíthatóak a felületről, az eltávolításhoz szükséges technológiáról, bővebb információkról tájékoztatót ad a Vállalkozó.

Adatvédelem

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés előkészítésével, valamint a megkötött szerződés teljesítésével összefüggésben a másik szerződő fél/felek, kapcsolattartóik, képviselőik és egyéb, a szerződés teljesítésében közreműködő természetes személyek, mint érintettek adatait mint adatkezelők kezelik. Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettségek teljesítése, az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. 

Titoktartás

Üzleti titok a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (védett ismeret).  A Felek a Bizalmas információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, közreműködőik, alvállalkozóik számára teszik hozzáférhetővé.  A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a jelen Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.

Záró rendelkezések

1.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

2. Jogvita esetére Felek a szegedi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Minden a Vállalkozó által készített dokumentum (árajánlat, visszaigazolás, stb.) a Famíves  Kft. szellemi tulajdonát képezi, kizárólag a címzett nevére szól, tartalma részben vagy egészében való más irányú felhasználása, harmadik fél részére történő átadása tilos. Megrendelő aláírásával hozzájárulását adja a termékek fotóinak a Vállalkozó marketing céljaira történő felhasználásához.

4. A felmérési, termékspecifikációs és egyéb dokumentumokban leírtak csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azok nem mondanak ellent az ÁSZF-ben foglaltaknak.